Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

In- en exclusiecriteria

In- en exclusiecriteria

Inleiding

Bos- en Meerzicht is opgezet als een woon- en zorgvoorziening voor oude(re) mensen. Hun leeftijd brengt met zich mee, dat zich een scala aan gezondheidsproblemen ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen. Zie hieronder de in- en exclusiecriteria.

Doel van de in – en exclusiecriteria

Het aangeven van de grenzen van de zorgverlening of het benoemen van de criteria. Op basis daarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een bewoner in Bos-en Meerzicht
Tevens kan het als doel hebben tot overplaatsing naar een andere woonzorgvorm.

Het is de doelstelling van Bos-en Meerzicht om bewoners zorgcontinuüm te bieden, dat wil zeggen dat Bos-en Meerzicht er naar streeft, bewoners te verzorgen tot het moment van overlijden (of vrijwillig vertrek). Bos- en Meerzicht zal zich tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is, ook al wordt de zorgvraag groter en intensiever.
Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de in- en exclusiecriteria door de directeur, de huisarts, de bewoner of diens vertegenwoordiger.

Inclusiecriteria

Voor Bos-en Meerzicht geldt de inclusiecriteria:

Exclusiecriteria

Voor Bos-en Meerzicht geldt de volgende exclusiecriteria: